tecnoalburaweb


El Manual de Bones Pràctiques de Fabricació (BPF) en una Indústria elaboradora de Pa i Productes de Pastisseria amb Certificació Ecològica va ser presentat per a optar al títol d'Enginyera Tècnica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries per la Universitat de Girona a l'abril de 2004. L'objectiu de la seva creació i posterior implementació va ser la d'optimitzar la implantació de l'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) en la indústria per al que s'ha dissenyat.

El Manual està ressenyat a la revista electrònica Virtual PRO a l'edició de gener de 2008 dedicada a la Panificació a l'apartat "Trabajos de investigación".

Tant el Manual com els annexos a aquest, han estat redactats en llengua castellana:


MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF) EN UNA INDUSTRIA ELABORADORA DE PAN, PAN ESPECIAL Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA BIOLÓGICOS

MANUAL DE BPF (Manual Completo)  

                        Índice del Manual
 1. Introducción
 2. Descripción de los Productos Elaborados
 3. Descripción de los Procesos de Fabricación
 4. Descripción de Instalaciones y Equipos
 5. Plan de Buenas Prácticas de Manipulación y Procesado
 6. Plan de Limpieza y Desinfección
 7. Plan de Desinsectación y Desratización
 8. Plan de Manipulación Higiénica
 9. Plan de Capacitación
 10. Plan de Diseño Higiénico y Propuestas de Mejora
 11. Plan de Control del Manual
 12. Introducción a la Trazabilidad de los Productos Elaborados
                Bibliografía

ANEXOS (Anexos Completo)

© 2010 tecnoalbura.net